Digitalization of the Health Care System in the Slovak Republic

Contenido principal del artículo

Katarína Ševcová

Resumen

In medicine, an intelligent data and communication environment should support diagnosis, prevention and treatment, as well as health care management and influencing a healthy lifestyle. The introduction of the eHealth system into practice is a demanding process, the eHealth system implies obligations for healthcare workers. Many criticize the failure of this project, doctors complain about its malfunction and complexity, patients worry about the safety of their health data. Under the conditions of the Slovak Republic, there is a threat of fines for doctors who do not yet use eHealth. Indeed, many of them, despite their efforts, are unable to join the system, and the state itself has a share of the blame, tolerates this procedure quietly and obscures it with impunity. But the law must be respected.

Detalles del artículo

Sección
Estudios
Biografía del autor/a

Katarína Ševcová, Universidad de Matej Bel, Facultad de derecho, Banská Bystrica, Eslovaquia

Departamento del derecho civil y derecho laboral; Derecho en medicina, Derecho de la Union Europea

Referencias

• Adam, M. & Petrželka,V. (2009). E-health jako cesta ke kvalitnější zdravotní péči. IT Systems, vol. 11 (12) pp. 12-13.

• Balloni, A. J. (2011). GESITI Project, “An Evaluation of the Management Information System and Technology in Hospitals” (GESITI/HOSPITALS).[online]. Updated November2013. Retrieved November12, 2013, Recovered from:https://goo.gl/jO6sV

• Böszörményiová, J. (11.1.2018). eZDRAVIE: Keď štát simuluje beztrestnosť. portal mediPRÁVNIK.sk, Recovered from https://www.medipravnik.sk/clanky/ezdravie-ked-stat-simuluje-beztrestnost-288/

• Böszörményiová, J. (12.12.2016). E-health – čo to je a aké sú jeho výhody? portal mediPRÁVNIK.sk, Recovered from https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/e-health-co-to-je-a-ake-su-jeho-vyhody-172/

• Cabrnoch, M. (2014). Elektronické zdravotnictví v dokumentech EU. Praha : České národní fórum pro eHealth, pp.9

• Czerw, A. & Fronczak, A.& Witczak,K. & Juszczyk,G. (2016). Implementation of electronic health records in Polish outpatient health care clinics – starting point, progress, problems, and forecasts , Annals of Agricultural Environmental Medicine. 2016;Vol. 23(2): pp.329–334, e

• Galeva,S. & Danova, N. & Grigorov, E. (2018) Electronization of healthcare in Bulgaria, Annual for hospital pharmacy, Vol. 4, Number 1, p. 24-33 Recovered from https://www.researchgate.net/publication/329960646_ELECTRONIZATION_OF_HEALTHCARE_IN_BULGARIA_sp_Godisnik_po_BOLNICNA_FARMACIA

• Humeník, I. (12.4.2018). Na rovinu o pokutách v súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva, Zdravotnícke noviny, num. 15/2018. pp. 4 Recovered from http://www.hhpartners.eu/aktuality/nase-novinky/zdravotnicke-noviny-na-rovinu-o-pokutach-v-suvislosti-s-projektom-elektronickeho-zdravotnictva/

• Humeník, I. & Kováč,P .( 2015.) Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. Bratislava: C.H.Beck.

• Kádek P. (2017). Právna zodpovednosť v medicíne. Bratislava: Wolters Kluwer .

• Krajčovič, P.( 25.6.2018). Skúsenosti s ezdravím sú viac pozitívne ako negatívne, tvrdí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ, Recovered from http://www.lekarnici.sk/?p=3293#

• López, A. & Patterson, A.M, John, V.& Sarkar,U.(2012). Electronic health record implementation in outpatient safety-net settings in California. J Health Care Poor Underserved. 2012 Nov; 23(4): 1421–30. doi: 10.1353/hpu.2012.0154.

• Luchenski, S.A. & Reed, J.E. & Marston, C. & Papoutsi, C. & Majeed, A.& Bell, D.(2013). Patient and public views on electronic health records and their uses in the United Kingdom: cross-sectional survey. J Med Internet Res. 2013 Aug 23; 15(8): e160. doi: 10.2196/jmir.2701.

• Mach, J. (2018). Zdravotníci, právo a praxe. Praha: Galén.

• Nechala, P. (2010). Elektronické zdravotníctvo na Slovensku a v Európskej únii. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava : Iura Edition, vol. 1. (6-7), pp. 28-31

• Onuferová, M. ( 31.1.2018). Má SaS pravdu, že elektronické zdravotníctvo nefunguje? Do veľkej miery áno. DenníkN daily, Recovered from https://e.dennikn.sk/1007048/ma-sas-pravdu-ze-elektronicke-zdravotnictvo-zatial-nefunguje-do-velkej-miery-ano/

• Radbruch, G. (1946) ‘Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law(1946)’, trans. Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, in: Oxford Journal of Legal Studies26 (2006), 1-11, at 7.

• Romano, M.J. & Stafford, R.S.( 2011). Electronic health records and clinical decision support systems: impact on national ambulatory care quality. Arch Intern Med. 2011 May 23; 171(10): 897–903. doi: 10.1001/archinternmed.2010.527.

• Seneši, Z. (2018). Elektronické zdravotníctvo -eZDRAVIE Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. Recovered from https://lekom.sk/files/2/Pravne_poradenstvo/Elektronick%C3%A9%20zdravotn%C3%ADctvo%20-%20eZDRAVIE_1%20(002).pdf

• Sendek,S. ( 2016). Kvantifikácia dopadov aplikácie e-health v zdravotnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky Brno: Mendele Univerzity, Dizertation work

• Středa, L. (2015). eHealth a telemedicína 1, Elektronické zdravie, seriál o eHealth a telemedicíne. Recovered from http://www.niz.sk/zdravotnicke-noviny/leos-streda-ehealth-telemedicina1/

• Szalay, T. (2009). Rebríček zdravotných systémov z pohľadu spotrebiteľa. Health Policy Institute: Analýzy, October 16, 2009 [online] [Cited: August 22, 2013] Recovered from http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/3703/slovensko-v-europe-sieste-od-konca.html

• Ševcová, K. (2018). Kapitoly z medicínskeho práva, Banská Bystrica: Belianum.

• Ševcová, K. (2019). Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, Komentár. Žilina: Eurokódex.

• Šoltés, V., Balloni, A. J., Gavurová, B., & Šoltés, M. (2015). Economic Aspects of a Health System Electronization. In A. Moumtzoglou, A. Kastania, & S. Archondakis (Eds.), Laboratory Management Information Systems: Current Requirements and Future Perspectives, (pp. 32-49). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-6320-6.ch002

• Špániková, B. (2010). Zdravotné poistenie. Vol. 2010. [online]. [cit. 2014-8-25] Recovered from http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&phContent=~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=30133 >

• Takáč, J.(2019) Osobitná zodpovednosť za škodu: Special responsibility for damage. International conference Banskobystrické zámocké dni práva IV. "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. November 2018. Banská Bystrica: Belianum

• Terry, A.L. & Stewart, M. & Fortin,M. & Wong, S.T. & Kennedy, M. ( 2014). Gaps in primary healthcare electronic medical record research and knowledge: findings of a pan-canadian study. Health Policy. Vol.10(1): pp.46–59.

• Těšinová, J. & Doležal, T. & Policar, R.(2019). Medicínske právo, 2.ed. Praha: C.H.Beck.

• Vojtko, K.(2013). Slovenské zdravotníctvo na prahu veľkých zmien? In : Medikom: časopis Slovenskej lekárskej komory. Vol.3, ( num.2), pp. 63

• Zoláková, Z. & Humeník, I.(2014). Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva, In Právo a manažment v zdravotníctve, Vol. 5, (num.7-8) pp. 2-5

• European Commission. European Hospital Survey- Benchmarking Deployment of eHealth services (2012–2013). Available at: https://ec.europa.eu/digital-a... (accessed: 15/07/2014).